ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ТОВ Видавництво «Агенція «IPIO», надалі – «Компанія», з одного боку, робить офіційну публічну пропозицію Користувачам Інтернет-сайту за адресою: https://5sfer.com, надалі – «Сайт», укласти цей Договір (надалі – Договір).

Цей Договір є договором про надання послуг (включаючи, але не обмежуючись) з публікації Історії на Сайті та / або розміщення Історії в Друкованому виданні Компанії, який укладається шляхом прийняття (акцептування) Публічної оферти та регламентує відносини, що обов’язки та заборонивідносини, що виникають між Компанією та Автором, на умовах та в порядку, визначених в Оферті.

1. Визначення понять:

«Публічна оферта» (надалі – «Оферта») - офіційна публічна пропозиція Компанії укласти цей Договір (включаючи, але не обмежуючись) на публікацію Історії на Сайті та / або розміщення Історії в Друкованому виданні Компанії на умовах даної Оферти, яка розміщена Компанією на Сайті та адресована Користувачам.
«Акцепт Оферти» - повне і беззастережне прийняття умов цієї Оферти.
«Користувач» - фізична особа, яка досягла 18-річного віку та відвідала Сайт для ознайомлення з матеріалами, розміщеними на ньому.
«Сайт» - сукупність розміщених у мережі інтернет матеріалів, ресурсів, веб-сторінок, об'єднанх єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором доменів, що включає, але не обмежується наступним доменним ім'ям: https://5sfer.com.
«Автор» - фізична особа, Користувач Сайту, який своєю творчою працею особисто створив Історію, надіслав її Компанії на умовах цієї Оферти.
«Друковане видання Компанії» - електронна та / або друкована книга або серія книг, які видаються Компанією та містять Історії Авторів.
«Історія» - текстовий матеріал, який містить не більше 5000 символів, надісланий Автором Компанії, на умовах цієї Оферти.
«Ім'я Автора» - сукупність слів чи знаків, що ідентифікують Автора: прізвище та ім'я автора; прізвище, ім'я та по батькові автора; ініціали автора; псевдонім автора; прийнятий автором знак (сукупність знаків) тощо.
«Сторони» - Компанія та Автор разом, та кожен окремо – «Сторона».

2. Предмет Оферти.

2.1. За цією Офертою Автор надає Компанії невиключне право використання Історії на обумовлених Договором умовах.
2.2. Автор гарантує, що він володіє виключними авторськими правами на передану Компанії Історію, та гарантує, що Історія створена ним особисто без залучення третіх осіб.
2.3. Компанія робить офіційну публічну пропозицію Користувачам Сайту укласти Договір про надання послуг (включаючи, але не обмежуючись) з публікації Історії на Сайті та / або розміщення Історії в Друкованому виданні Компанії на умовах та в порядку, визначених в Оферті.
2.4. Використання (в тому числі, але не виключно, публікація на Сайті та / або розміщення в Друкованому виданні Компанії) Історій за цією Офертою здійснюється з обов'язковим зазначенням Імені Автора.
2.5. Метою цієї Оферти є забезпечення умов для підвищення індексу цитованості Авторів. Для виконання цієї мети Автор надає будь-яким третім особам (в тому числі, але не виключно, Користувачам Сайту) право на поширення його Історії будь-яким способом (в соціальних мережах, в месенжерах, за допомогою електронної пошти тощо). При цьому Компанія не відповідає за такі поширення третіми особами.
2.2. Дана Оферта носить характер публічного договору, загальні положення якого передбачені ст. 633 Цивільного кодексу України.

3. Акцепт Оферти, укладення, зміна і розірвання Договору

3.1. Оферта набирає чинності з моменту її публікації в мережі Інтернет за посиланням: https://5sfer.com та діє до моменту відзиву Оферти Компанією.
3.2. Акцепт Оферти Сторонами створює Договір, укладений в усній формі (ст. 633 Цивільного кодексу України) на умовах Оферти.
3.3. Укладенням Договору з боку Автора, тобто повним і беззастережним прийняттям (акцептом) Автором умов Оферти, є надсилання Історії та персональних даних Автора на сайті https://5sfer.com.
3.4. Укладенням Договору з боку Компанії є (включаючи, але не обмежуючись) публікація Історії на Сайті та / або розміщення Історії в Друкованому виданні Компанії.
3.5. Сторони погоджуються та визнають, що внесення змін в Оферту створює за собою внесення таких змін до укладеного та чинного між Компанією та Автором Договору, та такі зміни в Договір набирають чинності одночасно з такими змінами в Оферті, та є обов’язковими для обох Сторін Договору. З моменту публікації змін на Сайті, вони вважаються прийнятими Автором, і Договір продовжує діяти з внесеними змінами.
3.4. Цей Договір може бути розірваний в будь-який час:
1) за згодою Сторін;
2) з ініціативи Компанії, в тому числі, але не виключно, в разі якщо виявиться, що Історія, яка вже опублікована на Сайті, не відповідає вимогам Компанії до Історій, та / або з інших причин Історію не може бути опубліковано на Сайті. В цьому випадку Компанія приймає відповідне рішення на власний розсуд (наслідком такого рішення може бути, в тому числі, але не виключно, видалення вже опублікованої Історії на Сайті), при цьому претензії Авторів не приймаються та не розглядаються, відмова не надсилається;
3) на підставі п. 7.8.7. цієї Оферти.

4. Права та обов’язки Сторін.

4.1. Автор безоплатно та безстроково надає Компанії наступні права:
4.1.1. на відтворення Історії (опублікування, оприлюднення, дублювання, тиражування або інше розмноження статті) без обмеження тиражу примірників, в тому числі на друкованих та електронних носіях, в електронних мережах і базах даних. При цьому кожен випадок публікації Компанією Історії має містити Ім'я Автора такої Історії;
4.1.2. на переробку Історії (створення на її основі нового, творчого самостійного твору), переклад, скорочення кількості символів і право на внесення змін в Історію, в тому числі в назву Історії;
4.1.3. на поширення Історії будь-яким способом (в тому числі, але не виключно, пропонуючи таке поширення будь-яким третім особам з метою досягнення мети цієї Оферти);
4.1.4. на доведення до загального відома, в тому числі публікуванням в мережі Інтернет на Сайті та / або розміщенням Історії в Друкованому виданні Компанії.
4.2. Компанія має право:
4.2.1. на переробку Історії (створення на її основі нового, самостійного твору), переклад, скорочення кількості символів і право на внесення змін в Історію, в тому числі в назву Історії;
4.2.2. на публічний показ Історії та демонстрацію її в інформаційних, рекламних та інших цілях;
4.2.3. на доведення до загального відома, в тому числі, але не виключно, шляхом розміщення Історії на Сайті та /або в Друкованому виданні Компанії;
4.2.4. на укладення субліцензійного договору, тобто договору на надання прав на використання Історії, перерахованих в п. 4.1, третім особам без виплати Автору винагороди;
4.2.5. на здійснення технічного і літературного редагування Історії, що не змінює її (основний зміст);
4.2.6. на проведення оцінки Історії на власний розсуд з метою відбору та внесення необхідних змін, до виконання яких Історія не буде опублікована на Сайті та / або розміщена в Друкованому виданні Компанії;
4.2.7. на розміщення в ЗМІ та інших інформаційних джерелах попередньої та / або рекламної інформації про майбутню публікацію (розміщення) Історії;
4.2.8. на встановлення правил (умови) прийому і публікації Історії на Сайті та/або розміщення в Друкованому виданні Компанії. Компанії належать права відбору та / або відхилення Історій, що направляються до Компанії з метою їх публікації. Компанія в переписку з питань відхилення Історії Компанією не вступає;
4.2.9. на тимчасове припинення надання Автору послуг щодо Договору з технічних, технологічних або інших причин, що перешкоджає наданню послуг, на час усунення таких причин;
4.2.10. на внесення змін в Оферту в установленому Офертою порядку;
4.2.11. на розірвання Договору на умовах Оферти;
4.2.12. на зберігання та обробку персональних даних на умовах Оферти;
4.2.13. без будь-якого обґрунтування та повідомлення Автора відмовити за результатами попереднього розгляду Історії в публікації такої Історії на Сайті та /або розміщенні Історії в Друкованому виданні Компанії або прийняти рішення про публікацію Історії (в тому числі, але не виключно після літературного редагування або переробки Історії);
4.2.14. на власний розсуд здійснювати редагування Історії;
4.2.15. на розміщення електронної версії Історії на інших сайтах мережі Інтернет;
4.2.16. розглянути отриману в порядку цієї Оферти Історію та за результатами розгляду на власний розсуд опублікувати Історію на Сайті та / або розмістити її в Друкованому виданні Компанії або відхилити публікацію Історії на Сайті та/або розміщення Історії в Друкованому виданні Компанії;
4.2.17. повторно не розглядати Історію;
4.2.18. за свій рахунок забезпечити рецензування Історії, наукове, літературне і художньо-технічне редагування, виготовлення паперового та електронного оригінал- макету;
4.2.19. надати Автору послуги, пов'язані з публікаціюєю Історії на Сайті та/або розміщення Історії в Друкованому виданні Компанії.
4.3. Автор гарантує:
4.3.1. що Історія, права на використання якої передані Компанії за цим Договором, є оригінальним твором Автора;
4.3.2 що Історія нікому раніше офіційно (тобто за формально укладеним договором) не передавалася для відтворення та іншого використання;
4.3.3. що Історія містить всі передбачені чинним законодавством про авторське право посилання на цитованих авторів і видання, а також використовувані в статті результати і факти, отримані іншими особами та організаціями, і що використання даних результатів і фактів не порушить інтелектуальних прав цих осіб і організацій;
4.3.4. що підтримує та розуміє мету цієї Оферти та не має і не буде мати в майбутньому будь-яких матеріальних (в т.ч. грошових) вимог, претензій до Компанії, в тому числі, але не виключно на отримання авторської винагороди за Історії (в тому числі, але не виключно у разі надсилання Історії на Сайт Компанії, публікації Історії на Сайті та /або розміщення Історії в Друкованому виданні Компанії);
4.3.5. що Історія не містить матеріали, які не підлягають опублікуванню у відкритих джерелах інформації відповідно до чинних законодавчих актів України, і її опублікування та розповсюдження не приведуть до розголошення секретної (конфіденційної) інформації.
4.4. Територія, на якій допускається використання прав на Історію, не обмежена.
4.5. У разі розміщення Історії в Друкованому виданні Компанії, Компанія не надає Автору друковані екземпляри на безоплатній основі. Автор може отримати екземпляри друкованого тиражу на загальних підставах на умовах продажу.

5. Особливі умови

5.1. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цієї Оферти та / або питань, не врегульованих їй, остаточне рішення приймається Компанією відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Компанії є остаточним і не підлягає оскарженню.
5.2. Компанія не приймає і не розглядає будь-які претензії Авторів та / або Користувачів Сайту.
5.3. У разі відмови Користувача, Автора від отримання послуг, будь-які претензії з цього приводу не приймаються і не розглядаються Компанією.
5.4. Компанія може залучати третіх осіб для виконання цієї Оферти.

6. Умови використання матеріалів, розміщених на Сайті

6.1. Сайт містить матеріали, що охороняються авторським правом, товарні знаки та інші охоронювані законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись: тексти, фотографії, графічні зображення.
6.2. Компанії належать виключні права на використання змісту Сайту, крім випадків, окремо зазначених у змісті опублікованих на Сайті матеріалів.
6.3. Користувач, а також будь-яка особа, що відвідала Сайт, не має права вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або поступку, створювати похідні роботи чи іншим чином використовувати частково або повністю зміст Сайту, окрім положень, визначених п. 2.5. Оферти..
6.4. Компанія не несе відповідальність за невідповідність матеріалів, представлених на Сайті (в тому числі, але не виключно, Історій, коментарів інших Авторів, Користувачів Сайту) очікуванням Користувача. Компанія не несе відповідальності за шкоду, заподіяну в ході порушення Користувачем зазначених умов Оферти.
6.5. Деякі посилання на Сайті ведуть на сторонні ресурси. Дані посилання розміщені для зручності і не означають, що Компанія схвалює зміст інших веб-ресурсів. Крім цього, Компанія не несе ніякої відповідальності за доступність цих ресурсів і їх зміст. Це правило поширюється на всі посилання на Сайті. Відповідно до чинного законодавства, Компанія відмовляємося від будь-яких запевнень і гарантій щодо Сайту, його вмісту та використання. Ні в якому разі Компанія не несе відповідальності ні перед якою стороною за будь-які збитки в результаті будь-якого використання змісту матеріалів (в тому числі, але не виключно, Історій), представлених на Сайті або на будь-якому іншому сайті, на який є посилання з Сайту.
6.6. Всі матеріали, які надіслані Користувачами (в тому числі, але не виключно, на Сайт Компанії як Акцепт Оферти будь-якими Авторами Історій для публікації Історії на Сайті та/або розміщення Історії в Друкованому виданні Компанії), в тому числі у коментарях - відображають думку таких авторів, яка може не співпадати з думкою Компанії, а тому Компанія не несе відповідальності за зміст таких публікацій та будь-які наслідки використання таких публікацій. При наданні таких матеріалів Автори публікацій, автори текстів, фото та відео надають Компанії безоплатно та безстроково право на використання такої інформації у власній діяльності.

7. Конфіденційність і захист персональних даних

7.1. Компанія, Автор і Користувач зобов'язуються зберігати та не розголошувати іншим особам відомості, що становлять комерційну таємницю, що стали їм відомими в ході отримання послуг та іншу інформацію особистого характеру.
7.2. Виключні права на Сайт, доступ до якого має Користувач, належать Компанії в повному обсязі. Копіювання будь-якої частини зазначених матеріалів забороняється, за винятком випадків, коли таке копіювання прямо дозволено Компанією у письмовій формі. Використання матеріалів не за призначенням забороняються.
7.3. Крім випадків, встановлених цією Офертою, а також законодавством України, контент, розміщений на Сайті, не може бути відтворений, перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах без попереднього дозволу Компанії, крім випадків,коли вона письмово висловив свою згоду на вільне використання контенту будь-якою особою.
7.4. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Компанія обробляє персональні дані Користувачів та /або Авторів тільки з метою виконання цієї Оферти, стороною якого є суб'єкт персональних даних. Компанія не використовує персональні дані в інших цілях.
7.5. Компанія забезпечує конфіденційність наданих Користувачем та /або Автором персональних даних, вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій.
7.6. Компанія уточнює, блокує або знищує персональні дані Користувача та /або Автора на його письмовий запит, відповідно до законодавства України про захист персональних даних.
7.7. Користувач, Автор висловлюють свою згоду з тим, що Компанія має право направляти на адресу Користувача, Автора інформацію про власну діяльність.
7.8.На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Користувачам повідомляється:
7.8.1. власником і розпорядником персональних даних Користувачів є Компанія.
7.8.2. персональні дані користувачів обробляються з метою надання послуг за цією Офертою, в тому числі, але не виключно, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
7.8.3. з метою обробки персональних даних, яка вказана в п. 7.8.2. цієї Оферти, можуть оброблятися ім'я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, професія, анкетні дані, адреса реєстрації (за наявності).
7.8.4. з персональними даними будуть здійснюватися такі дії: збір, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.
7.8.5. Персональні дані користувачів без отримання від них окремої згоди та/або їх повідомлення можуть бути передані третім особам для здійснення мети, зазначеної в п.
7.8.2. цієї Оферти. Крім того, передача третім особам персональних даних Користувачів без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і тільки (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
7.8.6. Персональні дані Користувачів, Авторів будуть оброблятися з моменту їх отримання і протягом всієї діяльності Компанії, після чого вони будуть знищені у зв'язку із закінченням терміну зберігання персональних даних.
7.8.7. Користувачі, Автори можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних письмово направивши Компанії запит, але при цьому втрачають право на отримання послуг за цією Офертою.
7.8.8. Користувачі, Автори мають усі права, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
7.8.9. Акцептуючи Оферту, кожен Користувач, Автор дає згоду Компанії на обробку його персональних даних в обсязі і на умовах, зазначених в розділі 7. цієї Оферти.
7.9. Користувач, Автор уповноважує Компанію використовувати свої персональні дані Замовника з метою спрямування на них пропозицій Компанії, інформаційних і рекламних повідомлень про послуги Компанії, шляхом організації поштових розсилок, розсилок SMS-повідомлень,за допомогою телефонного зв'язку, і розсилок по електронній пошті на адресу Користувача, Автора, а також з метою направлення SMS-повідомлень і повідомлень по електронній пошті на адресу Користувача, Автора, а також за допомогою телефонних дзвінків Користувачу, Автору.
7.10. Користувач, Автор надає право Компанії передати зазначені дані для обробки і зберігання третім особам.
7.11. Компанія не збирає особисту інформацію про осіб молодше 18 років. Якщо Компанії стане відомо про те, що він отримав персональну інформацію про особу, що не досягла 18-річного віку, він вживає заходів для видалення такої інформації в можливо короткі терміни.
7.12. Якщо Компанії стало відомо під час надання послуг про те, що Користувачу, Автору не виповнилося 18 років, Компанія має право припинити надання послуг у повному обсязі.

8. Відмова від відповідальності

8.1. Користувач, Автор акцептуючи дану Оферту, приймає на себе також ризики отримання та сприйняття інформації і ризики настання можливих збитків, пов'язаних з використанням інформації, отриманої Користувачем, Автором за результатом надання послуг за цією Офертою.
8.2. Компанія не несе відповідальності за результати ознайомлення з Історіями, опублікованими на Сайті та / або розміщеними в Друкованому віданні Компанії, оскільки наслідки сприйняття її Користувачем, Автором залежать від багатьох невідомих Компанії факторів: особисті характеристики та інші індивідуальні якості.
8.3. Компанія не несе відповідальності за невідповідність змісту інформації, розміщеної на Сайті, очікуванням Користувача. Компанія не несе відповідальності за невідповідність очікуванням Авторів.
8.4. Ні в якому разі Компанія не несе відповідальності перед Користувачем, Автором та/або перед будь-якою третьою особою за будь-які прямі та / або непрямі збитки, завдані в результаті будь-якого використання інформації з Сайту (в тому числі, але не виключно, Історій).
8.5. Компанія не гарантує та не несе відповідальності за безперервність роботи Сайту.
8.6. Компанія не гарантує та не несе відповідальності за те, що всі Історії будуть розглянуті та /або опублікованими на Сайті, та / або розміщеними в Друкованому віданні Компанії.
8.7. Користувач, Автор також приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач, Автор згоден з тим, що Компанія не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов'язань у зв'язку з такою рекламою.
8.8. Компанія не приймає і не розглядає будь-які претензії Авторів та / або Користувачів Сайту.

9. Згода або відмова від розсилки

9.1. Здійснюючи Акцепт Оферти, Користувач, Автор погоджується з політикою конфіденційності Компанії. Також Користувач, Автор погоджується з тим, що Компанія має право використовувати особисті дані, а також:
1. Підтверджує, що повідомлені Користувачем, Автором дані є коректними;
2. Підтверджує, що всі дані та Історії надаються добровільно;
3. Висловлює повну і беззастережну згоду на використання персональних даних для підтримки зв'язку будь-яким способом, включаючи телефонні дзвінки на вказаний стаціонарний і / або мобільний телефон, відправку СМС-повідомлень на вказаний мобільний телефон, відправку електронних листів на вказану електронну адресу з метою інформування про надходження нових послуг, оповіщення про проведені заходи і т.д.
9.2. Згода надається безстроково.

10. Інші умови

10.1. До відносин Сторін застосовується законодавство України.
10.2. Якщо будь-яка умова цієї Оферти буде визнана недійсною відповідно до законодавства України, вся решта умов залишаються в силі, а недійсне положення буде вважатися заміненим з моменту опублікування на Сайті нової редакції Оферти.
10.3. Користувач, Автор погоджується відшкодовувати збиток і запобігати заподіяння шкоди Компанії, пов'язаних з будь-якими претензіями або вимогами, пред’явленими третіми особами в зв'язку з використанням наданої інформації (в тому числі, але не виключно, Історій), включаючи будь-яке порушення Користувачем умов Оферти, та/або порушення будь-яких прав третіх осіб.